zgoda rodzica na podróż za granicę

Czy aby wyjechać z dzieckiem za granicę, potrzebna jest zgoda drugiego rodzica?

Podróże za granice razem z dzieckiem kojarzą się przede wszystkim z koniecznością uzyskania odpowiednich dokumentów takich jak paszport czy dowód osobisty dziecka. Jednak niejednokrotnie pomijaną, a równocześnie bardzo ważną kwestią jest otrzymanie zgody drugiego z rodziców na taki wyjazd. 

W tym artykule przeczytasz:

  • Kiedy wymagana jest zgoda drugiego rodzica na wyjazd dziecka?
  • Kiedy taka zgoda nie jest potrzebna?
  • Co musi zawierać zgoda na wyjazd dziecka i w jakiej powinna być formie?
  • Co zrobić, jeśli drugi rodzic nie chce udzielić zgodny na wyjazd dziecka?

Kiedy wymagana jest zgoda drugiego rodzica na wyjazd dziecka?

wyjazd dziecka za granicę a zgoda rodzica

Zgodnie z art. 97 k.r.o, jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania, a o istotnych sprawach dotyczących dziecka rodzice powinni decydować wspólnie. Katalog istotnych spraw nie został zawarty w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, w tym zakresie należy się oprzeć na orzecznictwie sądowym.

Istotnymi sprawami dziecka będą między innymi zmiana nazwiska lub imienia dziecka, kwestie dotyczące leczenia czy ustalenia miejsca pobytu małoletniego, a także wyjazd dziecka za granicę. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 1985 r. III CRN 19/85 – „Wyjazd dziecka za granicę w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską, a w braku takiej zgody orzeczenia sądu opiekuńczego.” Oznacza to, że jeśli drugi z rodziców posiada pełną władzę rodzicielską lub został on upoważniony przez Sąd do podejmowania decyzji o miejscu pobytu dziecka, to musi on wyrazić zgodę na zagraniczny wyjazd.

Kiedy zgoda na wyjazd dziecka nie jest potrzebna?

wyjazd dziecka za granice

Zgoda drugiego rodzica na wyjazd dziecka nie będzie konieczna w sytuacji, gdy został on na mocy orzeczenia Sądu pozbawiony władzy rodzicielskiej lub została mu ona zawieszona. Na skutek toczących się między rodzicami sporów rodzinnych takich jak rozwód czy separacja, Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim jednemu z rodziców, jednoczenie ograniczając jej wykonywanie drugiemu z nich.

Jeżeli Sąd ograniczając władzę rodzicielską, któremuś z rodziców nie przyzna mu uprawnień do współdecydowania w kwestii istotnych spraw dziecka, to uprawnienia w tym zakresie będą przysługiwały wyłącznie temu rodzicowi, który ma pełną władzę rodzicielską. W przypadku, gdy jeden z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, to prawo do podejmowania decyzji dotyczących dziecka przysługuje drugiemu z rodziców. Analogicznie, jeśli ojciec jest nieznany, to pełną władzę rodzicielską ma matka małoletniego.

Co musi zawierać zgoda na wyjazd dziecka i w jakiej powinna być formie?

zgoda na wyjazd dziecka za granice

Przepisy prawa nie określają, w jakiej formie powinna być zgoda na wyjazd dziecka za granicę. W takim wypadku najlepszą formą będzie napisanie krótkiego oświadczenia. Dokument może być napisany ręcznie lub wydrukowany, jednak istotnym elementem takiej zgody jest to, by była ona własnoręcznie podpisana przez rodzica, który jej udziela. Oświadczenie powinno zawierać dane dziecka, dane rodzica, z którym wyjeżdża za granicę, a także datę oraz miejsce wyjazdu. Ważną kwestią jest też to, żeby na dokumencie wyraźnie było napisane, że rodzic „Wyraża zgodę na wyjazd”, wtedy zgoda nie będzie budziła wątpliwości.

Co zrobić, jeśli drugi rodzic nie chce udzielić zgodny na wyjazd dziecka?

wyjazd dziecka za granice

W sytuacji, kiedy konflikt między rodzicami małoletniego sprawia, że nie mogą oni dojść do porozumienia w sprawie wyjazdu za granicę, to o wydanie zgody należy wystąpić do Sądu Rejonowego. Sąd w orzeczeniu dotyczącym wyjazdu dziecka za granicę zastępuje drugiego rodzica. Należy pamiętać jednak, że o taką zgodę może ubiegać się rodzic, który nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub nie została mu ona zawieszona.

Przeczytaj także:

Jak przebiega rozprawa rozwodowa?

Alimenty na małoletnie dziecko 

Jak się przygotować do rozwodu?

 

Kancelaria adwokacka we Wrocławiu zajmuje się sprawami m.in. o rozwód, podział majątku, władzę rodzicielską, separację, dochodzenie roszczeń pieniężnych, zniesienie współwłasności, zasiedzenie.

Kontakt

Telefon: 510 264 461

Mail: kancelaria@wojcik-adwokat.pl

Adres: ul. Krupnicza 13 lok. 108 (I piętro), 50-075 Wrocław