Jak przebiega rozprawa rozwodowa?

Jak przebiega rozprawa rozwodowa?

Do rozprawy rozwodowej należy się dobrze przygotować, by przebiegła sprawnie i sprawiała jak najmniej stresu. O przygotowaniach do rozwodu pisałam już tutaj, dzisiaj chciałabym opisać, jak przebiega już sama rozprawa. Co więc dzieje się po wejściu na salę?

W tym artykule przeczytasz:

 • Kto pierwszy zeznaje na rozprawie rozwodowej?
 • Jakie pytania zadaje sąd stronom?
 • Jakie pytania zadaje sąd świadkom?
 • Czy dzieci mogą zeznawać na rozprawie rozwodowej?

Rozwód - kto pierwszy zeznaje? Jak przebiega rozprawa rozwowoda?

Na rozprawę rozwodową należy udać się odpowiednio wcześniej, żeby móc bez stresu odnaleźć salę - jej sygnatura znajduje się na wezwaniu. Po przybyciu do sądu i znalezieniu sali należy sprawdzić wokandę - na niej znajduje się sygnatura sprawy. Do sali sądowej wchodzi się dopiero po wywołaniu sprawy. 

Wchodzą wszyscy - strony, ich pełnomocnicy oraz świadkowie. Na sali sądowej powód powinien usiąść po lewej stronie, pozwany po prawej. Pełnomocnicy zajmują miejsca obok swoich klientów, a ewentualni świadkowie na miejscach dla publiczności. Po sprawdzeniu obecności, świadkowie proszeni są o opuszczenie sali i wywoływani, kiedy przychodzi pora na ich zeznania.

Na samym początku rozprawy sąd prosi strony o przedstawienie stanowiska w sprawie - jako pierwszy wypowiada się powód, a następnie pozwany. To czas na to, żeby potwierdzić stanowisko albo je zmienić, jeśli zmieni się zdanie np. w sprawie opieki nad dziećmi. Podczas każdej z wypowiedzi należy zwracać się bezpośrednio do sądu słowami “Wysoki Sądzie”. W imieniu każdej ze stron na pytania Sądu może odpowiadać jej pełnomocnik.

Rozwód - pytania do stron

Najpierw każda ze stron zostaje poproszona o przedstawienie się, a następnie o przedstawienie swojego stanowiska. Sąd zapyta też, czy decyzja o rozwodzie jest ostateczna i czy strony nie widzą żadnych szans na uratowanie swojego małżeństwa. Padną też pytania o rozpad więzi emocjonalnej, fizycznej i materialne. 

Oto konkretne pytania, jakich należy się spodziewać podczas rozprawy rozwodowej:

 • Kiedy wstąpili państwo w związek małżeński?
 • Ile trwała państwa znajomość przed zawarciem małżeństwa?
 • Czy próbowali państwo ratować małżeństwo?
 • Czy widzą państwo możliwość ratowania małżeństwa?
 • Czy na pewno chce pan/pani rozwodu?
 • Czy mieszkają państwo razem? Jeśli nie, to kto i kiedy wyprowadził się z domu?
 • Czy prowadzą państwo wspólne życie intymne? Jeśli nie, to kiedy nastąpił rozpad pożycia?
 • Od kiedy nie prowadzą państwo wspólnego gospodarstwa domowego?
 • Od kiedy stosunki między państwem uległy pogorszeniu?
 • Gdzie pan/pani pracuje? Jak wygląda pani/pana sytuacja finansowa?

Jeśli rozprawa dotyczy rozwodu z orzeczeniem o winie, sąd zada też pytania:

 • Czy uznaje pan/pani swoją winę za rozpad małżeństwa?
 • Czy uznaje pan/pani winę współmałżonka za rozpad małżeństwa?
 • Co według pana/pani świadczy o winie współmałżonka?

Więcej pytań pada, jeśli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci:

 • Kto z państwa na co dzień sprawuje opiekę nad dziećmi?
 • Jak wyglądają kontakty dziecka z drugim rodzicem?
 • Jakie są koszty utrzymania dzieci?
 • Jaki jest stan zdrowia dzieci?
 • Do jakich placówek uczęszczają dzieci?

Rozwód - pytania do świadków

Świadkowie w sprawach rozwodowych powoływaniu są głównie podczas rozpraw z orzekaniem o winie. Ich zeznania mogą być kluczowe, zwłaszcza jeśli brak innych dowodów na winę współmałżonka. Przykładowe pytania, jakie mogą usłyszeć świadkowie, to:

 • Czy świadek posiada wiedzę na temat problemów małżeńskich stron? Jeśli tak, to jaką?
 • Czy świadek posiada wiedzę o relacjach pozamałżeńskich którejś ze stron? Jeśli tak, to jaką? 
 • Czy świadek widział, którąś ze stron w relacji pozamałżeńskiej?
 • Jak pozwany/pozwana zachowywał/zachowywała się wobec współmałżonka?
 • Czy świadek słyszał, żeby pozwany/pozwala źle wyrażał się o współmałżonku?
 • Pod czyją opieką pozostają dzieci?
 • Jak wyglądają relacje dzieci z rodzicami?

Świadek może odmówić odpowiedzi na pytania, tylko w sytuacji, w której jest krewnym wstępnym lub zstępnym, rodzeństwem albo powinowatym pierwszego stopnia oskarżonego.

Dziecko świadkiem przy rozwodzie

Dziecko może być świadkiem przy rozwodzie rodziców tylko wtedy, kiedy ukończyło 17 lat, może też odmówić składania zeznań.

W przypadku młodszych dzieci, nie można przeprowadzić przesłuchania w sądzie, można jednak przeprowadzić wysłuchanie dziecka - robi się to jednak tylko w niezbędnych sytuacjach. Częściej sądy wykorzystują podczas rozprawy opinię OZSS (Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów).

Jak przebiega rozprawa rozwodowa, kiedy sąd wysłuchuje dziecka? Wysłuchanie dziecka odbywa się poza salą sądową, w warunkach, w których dziecko powinno czuć się komfortowo. Ma ono charakter kameralnej rozmowy. Podczas wysłuchania może być obecny psycholog, ale jego obecność nie jest obligatoryjna. Pytania zadawane dziecku muszą być adekwatne do jego wieku i rozwoju, nie mogą sugerować odpowiedzi.

Powyższe pytania są jedynie przykładowymi pytaniami, które zazwyczaj pojawiają się w trakcie trwania sprawy rozwodowej, natomiast każda sprawa jest rozpatrywana przez sąd indywidualnie i pytania dotycząca stanu faktycznego danej sprawy. 

Każda sprawa rozwodowa jest inna, więc jeśli chcą się Państwo dobrze przygotować i nie chcą się Państwo dać zaskoczyć, najlepiej będzie skorzystać z pomocy adwokata. Jeśli szukają Państwo adwokata od rozwodów we Wrocławiu, zapraszam do kontaktu.

Kancelaria adwokacka we Wrocławiu zajmuje się sprawami m.in. o rozwód, podział majątku, władzę rodzicielską, separację, dochodzenie roszczeń pieniężnych, zniesienie współwłasności, zasiedzenie.

Kontakt

Telefon: 510 264 461

Mail: kancelaria@wojcik-adwokat.pl

Adres: ul. Krupnicza 13 lok. 108 (I piętro), 50-075 Wrocław