Wyrok rozwodowy - adwokat Wrocław

Wyrok rozwodowy – czyli o czym rozstrzyga Sąd podczas ustania małżeństwa - adwokat Wrocław

Wyrok rozwodowy reguluje wszystkie ważne kwestie dotyczące rodziny po ustaniu małżeństwa. W każdej treści orzeczenia znajdziemy te same podpunkty, o których rozstrzyga Sąd Okręgowy po uwzględnieniu powództwa.

W tym artykule przeczytasz:

 • Winie
 • Władzy rodzicielskiej
 • Kontaktach z dzieckiem
 • Alimentach

Wina w wyroku rozwodowym - adwokat Wrocław

Na początku Sąd w treści wyroku rozstrzyga, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego.

Mamy tutaj 3 możliwości:

 • rozwód bez orzekania o winie
 • rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków
 • z winy obu stron

Rozwód bez orzekania o winie - rozwód Wrocław

Jest to rozwód za porozumieniem stron. Polega on na zgodności obydwu małżonków co do wnoszenia pozwu bez orzekania o winie. W takim przypadku zgodnie z art. 57 §2 KRiO następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków

Inaczej rozwód z orzekaniem o winie. Występuje on wtedy, gdy przynajmniej jedno z małżonków złożyło stosowny w pozwie wniosek, aby Sąd orzekł rozwód z wyłącznej winy małżonka. Jest to sytuacja, w której jedna ze stron uznaje, że rozpadowi pożycia małżeńskiego winna jest wyłącznie druga strona. Winą jest każdy powód, który według strony wnioskującej przyczynił się do rozwodu.

Rozwód z winy obu stron

Jest to sytuacja, w której każdy z małżonków wnosi pozew rozwodowy z orzekaniem o winie współmałżonka.  W praktyce oznacza to, że obydwaj małżonkowie mają udział w rozpadzie małżeństwa. W tym przypadku Sąd orzeka rozwód z winy obojga małżonków a sam stopień winy traktowany jest równorzędnie.

Władza rodzicielska - rozprawa rozwodowa Wrocław

W wyroku orzekającym Sąd zwraca się także do kwestii odnoszących się do wspólnego małoletniego dziecka obojga małżonków.  Zgodnie z art. 92 KRiO dziecko aż do pełnoletności pozostaje pod władzą rodzicielską.

Sąd uwzględnia, jeśli małżonkowie wniosą pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie, jeżeli jest one zgodne z dobrem dziecka. Ważne jest, aby rodzeństwo wychowywało się razem, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

W braku porozumienia, o władzy rodzicielskiej po rozwodzie, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców – rozstrzyga Sąd.

Może on powierzyć władzę rodzicielską jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. Drugi z rodziców ma prawo do współdecydowania o najistotniejszych sprawach w życiu dziecka.
Może więc orzec:

 • pozostawienie pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej obojga rodziców
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej obojga rodziców
 • zawieszenie władzy jednego z nich
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej obojga

Miejsce pobytu dziecka - ważne informacje

rozwód Wrocław

Sąd ustala, gdzie od momentu uprawomocnienia się orzeczenia będzie mieszkać małoletnie dziecko.

Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską obojga rodziców – jest miejsce zamieszkania rodziców.

Jeżeli przebywa pod władzą jednego z rodziców – jest miejsce zamieszkania rodzica, któremu przysługuje władza rodzicielska albo któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli jednak, gdy władza rodzicielska przypada obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, mającym osobne miejsce zamieszkania – miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce, u którego z rodziców stale lub dłużej przebywa

W przypadku, gdy małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wyjątkowych wypadkach, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.

Na zgodny wniosek stron, sąd może orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie. Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Kontakty z dzieckiem

rozwód Wrocław

Podkreślić należy to, że prawo do kontaktów z dzieckiem jest niezależne od wykonywania władzy rodzicielskiej.  Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej nadal ma prawo do spotkań z dzieckiem. Jednakże sąd może ograniczyć albo całkowicie zakazać kontaktów z dzieckiem, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.

Tak ja we władzy rodzicielskiej, Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

W wyroku w podpunkcie o kontaktach z dzieckiem możemy znaleźć takie elementy jak:

- kiedy rodzic może spotkać się z dzieckiem w ciągu tygodnia, zazwyczaj są to określone dni i określone godziny, oraz

- kiedy rodzic może spotkać się z dzieckiem w weekendy

-  jak dziecko będzie spędzać święta, wakacje czy ferie zimowe

Alimenty - kancelaria adwokacka Wrocław

rozwód Wrocław

W kwestii alimentów musimy oddzielić alimenty na małżonka oraz alimenty na dziecko.

Alimentów od małżonka możemy żądać tylko w przypadku rozwodu. Wyróżniamy tutaj kilka sytuacji żądania alimentów od drugiego małżonka:

 • małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczenia środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego
 • jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczynić się w odpowiednim zakresie do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku

Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez małżonka nowego małżeństwa. Jednakże, gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu.

Alimenty na dziecko

alimenty Wrocław rozwód

W przypadku, gdy małżeństwo posiada małoletnie dzieci, Sąd w treści orzeczenia zasądza wysokość obowiązku alimentacyjnego zobowiązujących rodziców na rzecz tego dziecka. Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej, czyli wstępnych.

Sąd zasądza alimenty posiłkując się o zamieszczone w pozwie kwoty, które wynikają z usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Jeśli małżeństwo posiada więcej niż jedno dziecko, każde dziecko ma prawo do zasądzenia obowiązku alimentacyjnego. Na każde dziecko kwoty ustala się indywidualnie. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego rodzica.

Zgodnie z art. 133 §1 KRiO rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Dziecko ma prawo do alimentów od chwili urodzenia aż do czasu, kiedy będzie w stanie samo się utrzymać. Jednakże rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się (np. kilkakrotnie powtarza rok).

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego może również polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego. W takim przypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

Roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem trzech lat. W razie zmiany okoliczności można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Obowiązek alimentacyjny nie przechodzi na spadkobierców zobowiązanego.

Opłaty sądowe - co musisz wiedzieć?

Zgodnie z art. 26 ust.1 pkt u.k.s.c. opłata stała od pozwu wynosi 600 zł.

Jeśli sprawa zakończy się bez orzekania o winie, wówczas zwracana jest połowa opłaty, czyli 300 zł. Były małżonek powinien zwrócić połowę tej kwoty a zatem 150zł.

Wysokość opłat zależy od opłat sądowych za dodatkowe rzeczy tj. np. zabezpieczenie roszczenia, dodatkowe wnioskowanie o eksmisję małżonka itd.

Opłaty sądowe uiszcza się w sądzie, do którego wnosimy pozew lub w którym sprawa się toczy.

Pozew o rozwód we Wrocławiu

W świecie, gdzie konflikty prawne mogą dotykać najbardziej intymnych aspektów życia, profesjonalna pomoc prawna staje się nieocenionym wsparciem. Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, oferując naszym Klientom nie tylko wysoką jakość usług, ale przede wszystkim życzliwe i pełne zrozumienia podejście.

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest szybkie odnalezienie się w trudnych sytuacjach życiowych. Naszym celem jest zapewnienie efektywnej i sprawnie przeprowadzonej obsługi prawnej, która pozwoli naszym Klientom jak najszybciej przejść przez życiowe problemy. Dzięki naszemu zaangażowaniu i doświadczeniu, sprawy są prowadzone z najwyższą starannością i uwagą na detale.

Masz pytania? Zapraszamy do działu Kontakt

Kancelaria adwokacka we Wrocławiu zajmuje się sprawami m.in. o rozwód, podział majątku, władzę rodzicielską, separację, dochodzenie roszczeń pieniężnych, zniesienie współwłasności, zasiedzenie.

Kontakt

Telefon: 510 264 461

Mail: kancelaria@wojcik-adwokat.pl

Adres: ul. Krupnicza 13 lok. 108 (I piętro), 50-075 Wrocław