Upadłość konsumencka - Adwokat Wrocław

Upadłość konsumencka a stan niewypłacalności - Adwokat Wrocław

Każdy z nas chociażby raz w życiu spotkał się pojęciem upadłości konsumenckiej, przez które rozumiemy specjalną procedurę sądową pozwalającą na oddłużenie osoby w sytuacji, gdy nie jest w stanie poradzić sobie ze spłatą bieżących zobowiązań. Jedną z najważniejszych przesłanek by  móc ogłosić upadłość konsumencką jest konieczność znajdowania się dłużnika w stanie niewypłacalności, o czym stanowi nam art. 10 ustawy o Prawie Upadłościowym. 

W tym artykule przeczytasz:

  • Czym jest stan niewypłacalności i kiedy on następuję?
  • Jaka jest korelacja między stanem niewypłacalności a upadłością konsumencką?
  • Jakie są skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Czym jest stan niewypłacalności i kiedy on następuje?

upadłość konsumencka Adwokat Wrocław

Pojęcie to reguluje nam art. 11 PUN. Stanowi on, iż o niewypłacalnym dłużniku można mówić w razie spełnienia jednej z dwóch przesłanek:

  1. dłużnik staję się niewypłacalny w sytuacji, gdy utracił zdolność do wykonywania swych zobowiązań- ta przesłanka ma charakter uniwersalny i odnosi się do wszystkich dłużników;
  2. przewaga zobowiązań nad majątkiem- tutaj przesłanka ma charakter uzupełniający i kierowana jest do określonych jednostek organizacyjnych.

Wykładnia przepisu prowadzi do wniosku, że stan niewypłacalności wiążę się nieubłaganie z pojęciem zdolności aniżeli faktem regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Owa zdolność przejawia się w możności terminowanego regulowania bieżących zobowiązań w wyznaczonym czasie oraz o określonej wysokości. Doktryna określa to sformułowania jako faktyczną zdolność płatniczą, tzn. gotówką czy to na rachunku bankowym czy posiadaną w własnym zakresie.

Stan ten musi być zjawiskiem trwałym, trwającym (zgodnie z przepisami) minimum 3 miesiące. Nie zachodzi on więc w przypadku, gdy mają miejsce sporadyczne/chwilowe niemożności w danym zakresie. W przypadku osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej stan też musi się utrzymywać przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Ponadto domniemywa się, że dłużnik jest niewypłacalny jeżeli jego zadłużenie jest nadmierne w stosunku do jego majątku.. ,, Dla określenia, czy dłużnik jest niewypłacalny, nie ma znaczenia to, czy nie wykonuje wszystkich zobowiązań pieniężnych, czy tylko niektórych z nich. Nie ma też znaczenia wielkość niewykonanych przez dłużnika zobowiązań. Dla określenia, czy istnieją podstawy ogłoszenia upadłości istotne znaczenie ma wyłącznie to, czy dłużnik nie wykonuje wymagalnych zobowiązań.” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2019 r. o sygn. II FSK 1427/17).  

Jaka jest korelacja między stanem niewypłacalności a upadłością konsumencką?

upadłość konsumencka Adwokat Wrocław

Tak jak wspomnieliśmy na początku jedną z przesłanek by móc mówić o upadłości konsumenckiej jest stan niewypłacalności dłużnika. Co do zasady, postępowanie w sprawie ogłoszenia takowej upadłości odbywa się na podstawie analogicznych przepisów co do przedsiębiorstw. Odstępstwem jest jednak to, iż  dla osób fizycznych wystarczający jest fakt niemożności spłaty przez dłużnika chociażby jednego wierzyciela oraz utrata zdolności do uregulowania jednego długu.

Resumując, by móc mówić o upadłości oraz możliwości podjęcia takowego postępowania to bezwzględnie musi wystąpić stan niewypłacalności- jest on niejako determinantem tego czy dłużnik może ubiegać się o ową instytucję (więcej w artykule dot. postępowania upadłościowego). Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie o sygn. III SA/Wa 2101/21 ,,Upadłość dłużnika może być ogłoszona, gdy ziści się którakolwiek z podstaw niewypłacalności wskazanych w art. 11 p.u.i.n. Dla określenia stanu niewypłacalności bez znaczenia jest przyczyna niewykonywania zobowiązań. Niewypłacalność istnieje nie tylko wtedy, gdy dłużnik nie ma środków, lecz także wtedy, gdy dłużnik nie wykonuje zobowiązań z innych przyczyn. Niewypłacalność dłużnika istnieje zawsze, gdy nie wykonuje on swoich wymagalnych zobowiązań.”

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

upadłość konsumencka Adwokat Wrocław

Nie ma wątpliwości, że ogłoszenie upadłości ma wpływ na życie dłużnika. Dłużnik traci prawo do zarządzania i rozporządzania swoim majątkiem, a dodatkowo wszystko co ma przechodzi na syndyka. Skutkuje to tym, że dokonane przez niego czynności prawne dot. rzeczy są nieważne. Jego posiadane dobra stają się masą upadłościową, tzn. że zostają one spieniężone w celu spłaty długu- zarządzaniem majątkiem zajmuje się wówczas syndyk, który wyznacza sąd. Ponadto dłużnik ma ograniczone możliwości w zakresie zawierania umów, na rzeczy o znacznej wartości- dłużnik może natomiast zawierać umowy związane ze sprawami życia codziennego jak zakupy spożywcze. Co ciekawe, należy wspomnieć, że jeśli dłużnik jest z związku małżeńskim to w chwili wydanie wyroku powstaje przymusowa rozdzielczość majątkowa.

Masa upadłościowa obejmuje również wynagrodzenie za pracę, jednak nie może to być całe wynagrodzenie- co do zasady zajęciu podlega połowa wynagrodzenia.

Stan upadłości konsumenckiej - Kancelaria Adwokacka Wrocław

upadłość konsumencka Adwokat Wrocław

W obliczu rosnących długów i narastających problemów finansowych, wiele osób staje przed perspektywą ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Proces ten, choć może wydawać się skomplikowany i stresujący, oferuje szansę na nowy start i oczyszczenie z obciążeń finansowych. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają specjalizujące się w tej materii Kancelarie Adwokackie.

Upadłość konsumencka to procedura prawna, która umożliwia osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej umorzenie ich długów, pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek. Jest to ostateczność, do której można się uciec, gdy inne sposoby regulowania zobowiązań zawiodą. Proces ten regulowany jest odpowiednimi przepisami prawa i wymaga dokładnego przygotowania oraz zrozumienia.

Nasza Kancelaria Adwokacka oferuje szereg usług mających na celu wsparcie dłużnika w całym procesie. Do ich głównych zadań należy:

  • Analiza sytuacji finansowej klienta: Profesjonalny adwokat dokładnie przeanalizuje Twoją sytuację finansową, aby ocenić, czy upadłość konsumencka jest najlepszym rozwiązaniem oraz jakie są szanse na jej pomyślne przeprowadzenie.

  • Przygotowanie i złożenie wniosku o upadłość: Proces ten wymaga zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji i precyzyjnego wypełnienia wniosków. Błędy w tym zakresie mogą opóźnić lub nawet uniemożliwić rozpatrzenie sprawy. Profesjonalni adwokaci zapewniają, że wszystkie dokumenty są prawidłowo przygotowane i złożone.

  • Reprezentacja przed sądem: Kancelaria adwokacka będzie reprezentować Twoje interesy na każdym etapie postępowania sądowego, od momentu złożenia wniosku, przez rozprawy, aż po ostateczną decyzję.

  • Doradztwo w zakresie restrukturyzacji finansów: Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej ważne jest odpowiednie zarządzanie swoimi finansami, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. Adwokaci oferują również wsparcie w planowaniu finansowym po zakończeniu postępowania upadłościowego.

Decydując się na wsparcie kancelarii adwokackiej, zyskujesz profesjonalne doradztwo i reprezentację, co znacząco zwiększa szanse na pomyślne przejście przez cały proces upadłości. Dodatkowo, adwokaci mogą pomóc w negocjacjach z wierzycielami, co może skutkować lepszymi warunkami spłaty długów.

Kancelaria adwokacka we Wrocławiu zajmuje się sprawami m.in. o rozwód, podział majątku, władzę rodzicielską, separację, dochodzenie roszczeń pieniężnych, zniesienie współwłasności, zasiedzenie.

Kontakt

Telefon: 510 264 461

Mail: kancelaria@wojcik-adwokat.pl

Adres: ul. Krupnicza 13 lok. 108 (I piętro), 50-075 Wrocław