Zawarcie małżeństwa poza granicami RP Adwokat Wrocław

Zawarcie małżeństwa poza granicami RP

Coraz częściej staje się popularniejsze zawieranie związków małżeńskich poza granicami naszego kraju. Atrakcyjne oferty serwowane nam przez organizatorów wesel, pozwalają nam na spełnienie swoich marzeń, nie tylko wizualnych, ale i krajobrazowych. 

W tym artykule przeczytasz:

  • Jak wygląda zawarcie związku małżeńskiego pod kątem prawnym?
  • Jak wygląda uroczysta forma zawarcia małżeństwa?
  • Koszty zawarcia małżeństwa za granicą

Na początku, aby małżeństwo można było uznać za zawarte, kobieta i mężczyzna muszą być obywatelami polskimi. Mogą oni zawrzeć małżeństwo również przed polskim konsulem lub przed osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula. Należy jednak pamiętać, że nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu z pewnymi wyjątkami, które wskazane są w art. 10 KRO.  

Jak wygląda zawarcie związku małżeńskiego pod kątem prawnym? 

W świetle artykułu 83 Ustawy o aktach stanu cywilnego ,,Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez obywatela polskiego lub cudzoziemca, którego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe, możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego, mogą oni otrzymać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim mogą zawrzeć małżeństwo’’ Zaświadczenie to jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, zawiera:

1) nazwisko i imię osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo poza granicami RP, nazwisko rodowe, płeć, stan cywilny, miejsce i datę urodzenia, obywatelstwo oraz nazwiska i imiona, nazwiska rodowe jej rodziców;

2) nazwisko, imię, płeć, miejsce i datę urodzenia i obywatelstwo drugiego z przyszłych małżonków oraz nazwisko rodowe, jeżeli można je ustalić;

3) adnotację o możności zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim.

ślub poza granicami RP Adwokat Wrocław

Zainteresowane osoby przedstawiają dokument tożsamości oraz składają do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego:

1) zapewnienie oaz;

2) dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.

O wydanie przez konsula zaświadczenia, może wystąpić obywatel polski, który przedłożył w/w dokumenty.

Przed wezwaniem do złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński kierownik urzędu stanu cywilnego bądź konsul sprawdza tożsamość osób chcących zawrzeć małżeństwo oraz wskazanych przez nich świadków. Złożenie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują osoby wstępujące w związek małżeński, świadkowie oraz kierownik urzędu stanu cywilnego bądź konsul.

Osoba, która nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Jak wygląda uroczysta forma zawarcia małżeństwa? Adwokat Wrocław

ślub poza granicami RP Adwokat Wrocław

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC albo konsulem następuje z zachowaniem uroczystej formy. Kierownik urzędu stanu cywilnego w czasie przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński nosi łańcuch z wizerunkiem orła.

Wszyscy obecni przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński stoją, z wyjątkiem osób, które ze względu na stan zdrowia lub podeszły wiek nie mogą. 

Kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje, na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo jest pozbawiona wolności.

Koszty zawarcia małżenstwa za granicą

Zawarcie małżeństwa będzie nas kosztować: 

84 zł – obowiązkowa opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa,

1 000 zł – dodatkowa opłata za ślub poza urzędem na wasze życzenie

Czy można zawszeć małżeństwo poza Urzędem Stanu Cywilnego?

   Jak mówi nam sama ustawa, można. ,,Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. ‘’ Od takiego pozytywnego wniosku pobiera się opłatę dodatkową, która stanowi dochód gminy.

Jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa nie spełnia wymogów zawartych w ustawie, kierownik urzędu stanu cywilnego na piśmie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym miejscu.

Jeżeli kierownik USC nie może przyjąć oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w terminie wskazanym przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, uzgadnia z nimi inny termin zawarcia małżeństwa. W przypadku braku uzgodnienia takiego terminu kierownik urzędu stanu cywilnego na piśmie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w terminie wskazanym przez te osoby.

ślub poza granicami RP Adwokat Wrocław

Jak wygląda sprawa z terminem sporządzenia aktu małżeństwa?

   Kierownik USC, który przyjął oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządza akt małżeństwa najpóźniej w następnym dniu roboczym. Jeżeli zawarcie małżeństwa nastąpiło przed konsulem, przesyła on niezwłocznie protokół złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Akt małżeństwa sporządza się najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu otrzymania protokołu złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Co w sytuacji, gdy zawieramy ślub z cudzoziemcem niemówiącym w języku polskim?

   Zdarzają się sytuacje, w których jeden naszych partnerów nie mówi w naszym ojczystym języku, dlatego komunikujemy się dostosowanym dla nas obojga komfortowym językiem.  W czasie zawarcia małżeństwa korzystamy z udziału biegłego lub tłumacza zapewnionego przez kierownika USC, jeśli nasz partner/ka nie potrafi samodzielnie porozumieć się z osobami uczestniczącymi w czynności zgłoszenia urodzenia lub zgonu.

Udział biegłego lub tłumacza przy składaniu oświadczeń przewidzianych w ustawie lub w procedurze związanej z zawarciem związku małżeńskiego zapewniają osoby składające te oświadczenia lub osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, jeżeli nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo zapewniają udział biegłego lub tłumacza także wtedy, gdy świadkowie nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Biegły lub tłumacz, składa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie, że będzie wykonywał powierzone zadania sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką. Adnotację o złożeniu oświadczenia zamieszcza się w protokole czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Biegły lub tłumacz biorący udział w czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, która wymaga sporządzenia protokołu, podpisuje ten protokół. Protokoły sporządzane na podstawie ustawy sporządza się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej i podpisuje się podpisami własnoręcznymi.

ślub poza granicami RP Adwokat Wrocław

Rejestracja zagranicznego aktu małżeństwa w polskim rejestrze stanu cywilnego

   Na początku zacznijmy od tego, gdzie możemy załatwić taką sprawę? Wniosek możemy złożyć we właściwym terytorialnie urzędzie konsularnym RP. Taki wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa można złożyć osobiście lub poprzez pełnomocnika do kierownika urzędu stanu cywilnego w Polsce lub z pośrednictwa konsula. Konsul niezwłocznie przekaże wniosek do wskazanego przez wnioskodawcę kierownika USC. Termin realizacji wynosi od 3 do 5 miesięcy. Dokumenty można odebrać osobiście w konsulacie lub podczas dyżuru konsularnego.

Jeżeli małżeństwo zostało zawarte za granicą, istnieje możliwość sporządzenia polskiego aktu małżeństwa w jednym z trybów szczególnych rejestracji stanu cywilnego:

  • rejestracja małżeństwa, które nastąpiło poza granicami RP, jeżeli w państwie zawarcia małżeństwa nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego (art. 99);
  • transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa (art. 104);
  • odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa (art. 109).

Wniosek w ww. sprawach może złożyć m.in. osoba, której dotyczy zdarzenie lub inna osoba, która wykaże interes prawny.

Do wniosku należy dołączyć:

- w przypadku rejestracji w trybie art. 99 ustawy - wydany przez właściwy podmiot zagraniczny dokument potwierdzający zdarzenie, który jest podstawą sporządzenia aktu stanu cywilnego przez kierownika urzędu stanu cywilnego,

- w przypadku transkrypcji - zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji,

- w przypadku odtworzenia - dokument potwierdzający zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelnioną kopię wraz z urzędowym tłumaczeniem tych dokumentów na język polski oraz dowodem wniesienia stosownej opłaty skarbowej za odpis zupełny wydawany po dokonaniu czynności (w przypadku transkrypcji - 50 zł, w przypadku rejestracji i odtworzenia - 39 zł) lub opłaty konsularnej w przypadku składania wniosku za pośrednictwem konsula.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Odmowa przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński

   Kierownik urzędu stanu cywilnego, który dowiedział się o istnieniu okoliczności wyłączającej zawarcie zamierzonego małżeństwa, odmówi przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński lub wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 41 zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, a w razie wątpliwości zwróci się do sądu o rozstrzygnięcie czy małżeństwo może być zawarte.

Małżeństwo konsularne - Kancelaria Adwokacka Wrocław

   Jedną z możliwości jest także zawarcie małżeństwa konsularnego. Związek ten jest zawierany w placówkach dyplomatycznych. W uroczystości, oprócz pary młodej, udział bierze konsul lub inny przedstawiciel dyplomatyczny.

Małżeństwo konsularne musi spełniać określone wymogi;

  • Co najmniej jeden z małżonków jest obywatelem Polski.
  • Na zawarcie małżeństwa konsularnego pozwala państwo, na którego terenie działa placówka dyplomatyczna.
  • Żaden z małżonków nie jest obywatelem państwa, na którego terenie jest zawierane małżeństwo.

Kancelaria adwokacka we Wrocławiu zajmuje się sprawami m.in. o rozwód, podział majątku, władzę rodzicielską, separację, dochodzenie roszczeń pieniężnych, zniesienie współwłasności, zasiedzenie.

Kontakt

Telefon: 510 264 461

Mail: kancelaria@wojcik-adwokat.pl

Adres: ul. Krupnicza 13 lok. 108 (I piętro), 50-075 Wrocław