Alimenty na małoletnie dziecko we Wrocławiu

Alimenty na małoletnie dziecko we Wrocławiu

Zdarza się, że rodzice sami ustalają kwotę alimentów i podział kosztów utrzymania dziecka. Często jednak tę sprawę musi rozstrzygnąć sąd na rozprawie rozwodowej. Jeśli chcą Państwo wiedzieć, jak złożyć pozew o alimenty na małoletnie dziecko we Wrocławiu, zapraszam do lektury. 

W tym artykule przeczytasz:

 • Czym jest zabezpieczenie alimentów?
 • Jak ustalić kwotę alimentów?
 • Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny?
 • Kiedy złożyć wniosek o podwyższenie alimentów?

Alimenty na małoletnie dziecko

Alimenty na dziecko są stałą kwotą, wypłacaną regularnie, na potrzeby dziecka, takie jak jedzenie, mieszkanie, leczenie, edukacja, wypoczynek czy zajęcia dodatkowe. Obowiązek alimentacyjny może spoczywać na krewnych, wstępnych i rodzeństwie, jeśli zostanie nałożony przez sąd. W większości przypadków alimenty na dziecko wypłacane są przez rodzica, który nie sprawuje nad dzieckiem stałej opieki. Wysokość alimentów na dziecko w omawianym w artykule przypadku określa sąd podczas wyroku w sprawie rozwodowej.

Rodzice mają obowiązek alimentacyjny względem dzieci, nawet jeśli zostaną oni pozbawieni praw do dzieci albo zostanie im ona ograniczona. Niealimentacja jest przestępstwem według art. 209 kodeksu karnego. Grozi za nią grzywna, ograniczenie albo pozbawienie wolności.

Zabezpieczenie alimentów

Jak wspomniałam już w powyższym akapicie, sąd zasądza alimenty w wyroku rozwodowym. Do tego czasu można wystąpić o zabezpieczenie alimentów, czyli świadczenie na rzecz dziecka na czas trwania rozwodu. Robi się to w sytuacji, w której osoba zobowiązana partycypować w kosztach utrzymania dziecka nie wywiązuje się ze swoich obowiązków albo wywiązuje się w sposób niewystarczający.

Kwota alimentów wypłacana podczas trwania rozprawy jest tymczasowa i często niższa niż ostateczna wartość alimentów zasądzona w wyroku. Sam wniosek o zabezpieczenie alimentów można złożyć wraz z pozwem rozwodowym, w odpowiedzi na pozew albo w trakcie trwania rozprawy w piśmie procesowym. W tym ostatnim przypadku należy uiścić dodatkową opłatę sądową w wysokości 100 zł.

Jak ustalić miesięczne koszty utrzymania małoletniego dziecka?

Do ustalenia kwoty alimentów niezbędne jest przedstawienie miesięcznych kosztów utrzymania małoletniego dziecka. Wliczane są w nie w wszystkie materialne potrzeby dziecka (łącznie z udziałem w kosztach utrzymania mieszkania) a także niematerialne, takie jak zdrowie czy edukacja.

Najłatwiej ustalić miesięczne koszty utrzymania dziecka sumując wszystkie wydatki. W wyliczeniu powinny znaleźć się wydatki indywidualnie na dziecko, takie jak jedzenie, rozrywka, edukacja, zajęcia pozaszkolne, leki itp.; wydatki ponoszone w związku z utrzymaniem domu, takie jak czynsz, media, środki czystości (kwota podzielona przez liczbę domowników), oraz wydatki sezonowe, takie jak wakacje, ubrania, obuwie. Wydatki sezonowe należy oszacować sumując kwoty roczne i dzieląc przez 12 miesięcy.

W jaki sposób ustalić kwotę alimentów na dziecko?

Ustalając kwotę alimentów na dziecko należy brać pod uwagę:

 • miesięczny koszt utrzymania dziecka - żeby uwiarygodnić wydatki na dziecko należy zbierać paragony i faktury imienne
 • możliwości zarobkowe rodzica - ważne jest podkreślenie, że sąd nie bierze pod uwagę rzeczywistych zarobków, a możliwości zarobkowe stosowne do wykształcenia, doświadczenia zawodowego i miejsca zamieszkania. Ma to zapobiegać ukrywaniu dochodów i unikania podejmowania pracy.

Oboje rodzice są zobowiązani do utrzymywania dziecka, a dziecko ma prawo do życia na takiej samej stopie życiowej co oni, dlatego każda sprawa o alimenty rozpatrywana jest indywidualnie. 

Przygotowanie do postępowania dotyczącego alimentów

Postępowanie alimentacyjne zaczyna się od pozwu, który powinien spełniać wszystkie wymagania dotyczące tego typu pism. Są one zawarte w 126 § 1 kodeksu postępowania cywilnego. Wniosek o alimenty na małoletnie dziecko we Wrocławiu składamy w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania uprawnionego. 

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 • odpis aktu urodzenia dziecka
 • odpis aktu małżeństwa/odpis wyroku rozwodowego/odpis poprzedniego wyroku o alimenty, jeśli taku już zapadł
 • zaświadczenie o dochodach
 • faktury i paragony poświadczające miesięczne koszty utrzymania dziecka
 • faktury za dodatkowe wydatki na dziecko, jego hobby, edukację
 • faktury za rachunki, czynsz
 • zaświadczenie od lekarza o chorobie dziecka, konieczności leczenia czy rehabilitacji

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

Obowiązek alimentacyjny trwa, dopóki dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Według obiegowej opinii, alimenty przysługują na uczące się dziecko do 26 roku życia, nie jest to jednak prawda.

Alimenty na dziecko uczące się przysługują wtedy, gdy jego nauka jest usprawiedliwiona i efektywna. Jeśli dziecko ma już zawód, teoretycznie kształci się dalej, ale w praktyce nie pojawia się na uczelni, powtarza semestr, lub co rok zaczyna nowe studia, jego rodzic może złożyć pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Podobnie jak w przypadku dziecka, które skończyło już jeden kierunek studiów z tytułem magistra i chce rozpocząć kolejne.

Podwyższenie alimentów

Kwota alimentów jest zależna od aktualnych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych rodzica. Jeśli więc dziecko dorasta, a wraz z nim rosną jego potrzeby; jeśli zmienia się jego sytuacja życiowa, np. zaczyna chorować, rosną ceny, a wraz z nimi koszty utrzymania, rodzic sprawujący opiekę może złożyć pozew o podwyższenie alimentów - o ile te zostały wcześniej zasądzone. Pozew ten jest zwolniony z opłaty sądowej.

Można to zrobić także w przypadku, gdy rodzic zobowiązany do płacenia alimentów zaczyna osiągać większe dochody np. zmienił pracę, zakończył spłatę kredytu, otrzymał znaczący spadek.

W pozwie o podwyższenie alimentów należy udokumentować, że od czasu zapadnięcia ostatniego wyroku zaszły zmiany w kosztach utrzymania dziecka/dochodach rodzica. Kluczowe jest więc zebranie wszelkich możliwych dokumentów, które udowodnią prawdziwość roszczenia. 

Jeśli szukają Państwo adwokata, który pomoże w sprawie alimentów na małoletnie dziecko we Wrocławiu, zapraszam do kontaktu.

Kancelaria adwokacka we Wrocławiu zajmuje się sprawami m.in. o rozwód, podział majątku, władzę rodzicielską, separację, dochodzenie roszczeń pieniężnych, zniesienie współwłasności, zasiedzenie.

Kontakt

Telefon: 510 264 461

Mail: kancelaria@wojcik-adwokat.pl

Adres: ul. Krupnicza 13 lok. 108 (I piętro), 50-075 Wrocław